Loading

有毒化學品管制條例

收費 (港幣$)
(1)
申請涉及受管制化學品之相關活動(進口╱出口╱製造╱使用)許可證
 
  (a) 首次申請
1,280
  (b) 續期申請
710
(2)
申請只涉及轉運及過境受管制化學品的進口和出口許可證
 
  (a) 首次申請
1,710
  (b) 續期申請
920
(3)
申請更改許可證條件
730
(4)
申請許可證複本
210
 
 
 
 
 
返回頁首目錄
User review date: 
星期三, 13 三月, 2019