Loading

立法會提問及回應

今屆立法會(2016至2020年)
 

 

日期 立法會提問及回應 - 空氣
10.6.2020
10.6.2020
20.5.2020
6.5.2020
4.12.2019
27.11.2019
20.11.2019
29.5.2019
22.5.2019
22.5.2019
15.5.2019
27.2.2019
27.2.2019
30.1.2019
30.1.2019
12.12.2018
12.12.2018
24.10.2018
28.2.2018
28.2.2018
7.2.2018
7.2.2018
31.1.2018
13.12.2017
25.10.2017
31.5.2017
22.3.2017
22.2.2017
15.2.2017
15.2.2017
8.2.2017
14.12.2016
16.11.2016

 

 

日期 立法會提問及回應 - 噪音
15.5.2019
20.3.2019
20.2.2019

 

 

日期 立法會提問及回應 - 廢物
27.5.2020
20.5.2020
18.3.2020
08.1.2020
13.11.2019
23.10.2019
19.6.2019
5.6.2019
5.6.2019
8.5.2019
17.4.2019
16.1.2019
5.12.2018
5.12.2018
14.11.2018
24.10.2018
11.7.2018
13.6.2018
13.6.2018
6.6.2018
30.5.2018
30.5.2018
9.5.2018
9.5.2018
28.3.2018
28.3.2018
21.3.2018
24.1.2018
25.10.2017
25.10.2017
12.7.2017
21.6.2017
10.5.2017
10.5.2017
10.5.2017
22.3.2017
22.2.2017
11.1.2017
14.12.2016
14.12.2016
7.12.2016

 

 

日期 立法會提問及回應 - 水質
18.12.2019
11.12.2019
23.10.2019
22.5.2019
20.2.2019
21.11.2018
7.11.2018
25.4.2018
25.4.2018
22.11.2017
7.6.2017
26.4.2017
15.2.2017
14.12.2016
7.12.2016
16.11.2016

 

 

日期 立法會提問及回應 - 環評與規劃

 

 

日期 立法會提問及回應 - 環境保育
17.6.2020
27.5.2020 立法會十五題:走私魚翅
27.11.2019
30.10.2019 立法會十七題:在郊野公園非法展示物品
27.3.2019
9.1.2019
12.12.2018
12.12.2018
11.7.2018
4.7.2018
23.5.2018
9.5.2018
28.3.2018
21.3.2018
7.2.2018
14.6.2017
22.2.2017
22.2.2017

 

 

日期 立法會提問及回應 - 跨境與國際合作
29.5.2019
12.12.2018

 

 

日期 立法會提問及回應 - 能源
27.5.2020 立法會四題:油站用地
20.5.2020
6.5.2020 立法會一題:發電燃料組合
6.5.2020
29.04.2020 ​立法會十三題:燃油價格
15.01.2020
23.10.2019
23.10.2019
5.6.2019
23.1.2019
14.11.2018
31.1.2018
25.10.2017
12.7.2017
5.7.2017
24.5.2017
22.3.2017
22.2.2017
11.1.2017
7.12.2016

 

 

日期 立法會提問及回應 - 可持續發展
 
 

 

日期 立法會提問及回應 - 其他
6.6.2018
30.5.2018
30.5.2018
21.3.2018
21.3.2018
31.1.2018
24.1.2018
1.11.2017
10.5.2017

 

昔日立法會的提問及回應 , 請按以下圖像

資料庫

 

Back to topTable of Content
User review date: 
星期三, 11 六月, 2014