Cover

協議編號 CE 49/2002 (DS)

南大嶼山雨水排放系統改善計劃 - 研究

 

環境影響評估報告 - 行政摘要

目錄

 

1.         簡介

1.1       項目背景

1.2       環境影響評估研究目的和範圍

2.         工程項目概述

2.1       工程項目位置及性質

2.2       施工時間表

3.         環境影響評估概要

3.1       導言

3.2       空氣質素的影響

3.3       噪音影響

3.4       水質影響

3.5       廢物管理建議

3.6       生態影響

3.7       文化遺產

3.8       環境監察和審核

4.         總結

 

繪圖目錄

1.1              項目位置圖

2.1              銀鄉河平面設計圖 (1, 2)

2.2              鹿地塘河和鹿地塘河繞道平面設計圖 (1, 2)

2.3              大地塘河平面設計圖